ARTIFEX | Euro-face.cz

ARTIFEX


ARTIFEX
ARTIFEX
  Realizace: 2017-2020

ARTIFEX je projektem programu Erasmus+, zabývá se podporou vzdělávání STEM, tj. vzdělávání v oborech přírodních věd (Science), techniky a technologie (Technology, Engineering) a matematiky (Mathematic). ARTIFEX je zaměřen na podporu evropské spolupráce v oblasti posílení kompetencí pedagogů v oborech STEM a využití inovativních mimoškolních učebních prostředí, např. digitálních dílen (FabLab) s přístupem k technologicky vyspělým zařízením.

V technických a přírodovědných oborech dlouhodobě ubývá studentů. Přičemž jsou to obory, které jsou z dlouhodobého hlediska důležité pro hospodářský rozvoj a růst zemí. Proto vznikl koncept STEM – propojení přirozeně blízkých a příbuzných oborů, tj. přírodních věd (Science), techniky, technologie (Technology, Engineering) a matematiky (Mathematic). Záměrem tohoto propojení je přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš teoretické pojetí. Hlavním smyslem konceptu STEM je zvýšit zájem žáků a studentů o studium STEM předmětů/oborů, a připravit tak absolventy těchto oborů na trh práce.

V některých evropských zemích koncepce vzdělávání STEM již funguje, je implementována od mateřských až po vysoké školy. Koncepce STEM se neustále rozvíjí a zdokonaluje: provádí se vzdělávání učitelů v oborech STEM, pro podporu inovativní výuky žáků a studentů se využívají prostory otevřených komunitních prostor jako jsou Fablaby, Makerspaces, aj., disponující nejrůznějšími špičkovými technologiemi, nástroji a materiály jako jsou 3D tiskárny, laserové řezačky apod.

Cílem projektu ARTIFEX je vytvořit praktický evropský rámec pro vzdělávání STEM s využitím moderních technologií otevřených digitálních dílen (Fablab), které umožňují rozvoj STEM znalostí a dovedností žáků a studentů integrovaným a praktickým způsobem v inovativním mimoškolním učebním prostředí. Záměrem projektu je vytvořit nástroj profesního rozvoje pedagogů ve STEM kompetencích, které budou moci využívat školy v celé Evropě.

V rámci projektu vytvoří partnerské organizace z Belgie, Itálie, České republiky, Řecka, Bulharska a Švédska řadu výstupů určených především učitelům na všech stupních vzdělávání.

Mezi výstupy projektu patří:

  • elektronická kniha ARTIFEX - bude obsahovat příklady různých STEM profesí (tj. profesí, kde jsou využívány znalosti a dovednosti STEM); zároveň zde budou definovány STEM kompetence důležité pro úspěšný výkon dané STEM profese; dále bude kniha obsahovat souhrn STEM kompetencí, které by měli učitelé a další vzdělavatelé (např. Fablabů) ovládat pro výuku STEM gramotnosti studentů
  • online sebehodnotící nástroj pro zjištění stávající úrovně STEM klíčových vzdělávacích kompetencí
  • elektronický kurz (15 modulů) pro zvyšování STEM kompetencí učitelů a dalších vzdělavatelů v oborech STEM
  • interaktivní e-learningová platforma pro učitele, pro vyučující na pedagogických fakultách a další vzdělavatele v multidisciplinárním oboru STEM

Bližší informace o projektu a postupným uveřejňování výstupů projektu naleznete na http://www.artifexlab.eu/.


18.08.2020 Spuštění platformy „teachstem.eu“ v projektu ARTIFEX


Představujeme výstupy projektu ARTIFEX na jednom místě, a tím je platforma teachstem.eu

Na nové výukové platformě najdete v prvé řadě sebehodnotící nástroj, jehož cílem je odhalit silné a slabé stránky ve výuce STEM předmětů v tradičním školním prostředí nebo v interaktivních dílnách, fablabech, apod. Když hodnocení podstoupíte, platforma Vás navede na vhodné workshopy, výukové materiály s vazbou na Vaše kompetence. K workshopům můžete přistupovat i bez předchozího hodnocení a pak si můžete mezi dostupnými materiály vybírat podle řady kritérií. Všechny workshopy mají jednotný formát a byly vytvořeny pedagogy ze všech partnerských zemí. Učitelé z ČR připravili workshop na konstrukci Galtonovy desky, který naleznete na třech úrovních obtížnosti.

Navštivte a využijte potenciál nové výukové platformy: teachstem.eu

18.10.2019 Konference ARTIFEX v Kroměříži: STEM vzdělávání v inovativních výukových prostředích


Konference ARTIFEX se konala v Kroměříži ve dnech 15. – 16.10.2019. Konference byla určena učitelům předmětů STEM na základních a středních školách, vědeckým pracovníkům, lektorům dalšího vzdělávání pedagogů, lektorům ve Fablabech, digitálních dílnách a dalších inovativních centrech mimoškolního vzdělávání. Počet účastníků překročil číslo 70 a hosté byli z Belgie, Švédska, Řecka, Bulharska, Itálie, Dánska a České republiky.

První den konference jsme navštívili interaktivní centrum vědy Pevnost poznání v Olomouci. Zde byla příležitost diskutovat různé aspekty vzdělávání STEM a možnosti, jak tyto obory pro děti zatraktivnit. Hostitelem druhého dne bylo město Kroměříž a Klub Starý Pivovar, kde účastníci především poskytli své názory na výstupy projektu ARTIFEX.
Celá konference se nesla v příjemné atmosféře a chuti spolupracovat a sdílet své zkušenosti s ostatními.


Fotografie z konference v Kroměříži - kliknutím zobrazíte větší fotografii

25.09.2019 Konference ARTIFEX


ARTIFEX pořádá v Kroměříži konferenci, ve dnech 15. a 16.10.2019. Konference je zaměřena na učitele STEM ze základních a středních škol, výzkumné pracovníky, učitele pedagogických fakult a pracovníky interaktivních center vědy / otevřených digitálních dílen.

Organizátor hradí veškeré finanční náklady účastníků kromě cestovného. Zajištěna bude přeprava z letišť v Praze, Vídni, Bratislavě a Brna.

Program konference je v přiloženém letáku. Registrace probíhá odesláním e-mailu Kateřině Nevřalové (management@euro-face.cz) s krátkým motivačním dopisem a kontaktními údaji. Registrace je možná do naplnění kapacity konference.

Program konference je ke stažení zde.

10.06.2019 Prezentace na Veletrhu vědy 2019


Ve dnech 6.-8.6.2019 jsme vystavovali na Veletrhu vědy 2019. Jednalo se velkolepou akci, kterou ve třech dnech navštívilo více než 30.000 návštěvníků (www.veletrhvedy.cz).

Na našem stánku na téma podpory STEM vzdělávání se jich vystřídalo mnoho, žáci si zkoušeli sestavit horkovzdušný balón a testovali jej v Airfabu, s učiteli jsme měli příležitost diskutovat i přednést jim odborný příspěvek v rámci doprovodného programu. Děkujeme Akademii věd za tuto příležitost.

http://www.veletrhvedy.cz/cz/program/jak-na-stem-prakticky-navod-na-vyuku/


Fotografie z veletrhu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

23.10.2018 První kapitola elektronické-knihy STEM kompetence byla zveřejněna


Tato první část knihy obsahuje příklady různých STEM profesí (tj. profesí, kde jsou využívány znalosti a dovednosti STEM) a skládá se z několika rozhovorů s pracovníky STEM oborů z různých evropských zemí.

V ČR proběhly rozhovory se zástupci strojírenské firmy, prezentovány byly profese elektrikář a kovoobráběč. Každý rozhovor byl použit k přiblížení souboru kompetencí potřebných pro úspěšnou kariéru v dané STEM profesi/oboru. Na konci této kapitoly je uveden souhrn průřezových dovedností potřebných k výkonu povolání, které uvedli účastníci rozhovorů, spolu s radami pro studenty připravující se na trh práce a také hlavními výzvami pro vzdělávací proces.
Příprava e-knihy je stále v plném proudu, nyní se intenzivně pracuje na jejich dalších částech, finální podoba knihy bude zveřejněna na http://www.artifexlab.eu/news.php?jazyk=cz.